Disclaimer

A+E Networks Benelux B.V. (‘A+E Networks’) eigenaar en beheerder van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website (‘Website’). A+E Networks kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op de Website volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Website. A+E Networks is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de Website is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

A+E Networks kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Gebruiker is zich er van bewust dat een Website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat A+E Networks ter zake niet aansprakelijk is.

De informatie op deze site wordt continue aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

A+E Networks mag in voorkomende gevallen informatie van de Website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. A+E Networks heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

A+E Networks B.V. is gevestigd te (1017 HN) Amsterdam aan de Vijzelgracht 21-25 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 68052553.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Website kan links naar andere websites bevatten. A+E Networks is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de websites waarnaar A+E Networks linkt.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op de Website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de content (foto’s, tekst en illustraties), namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan A+E Networks dan wel eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van A+E Networks of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie van de Website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de Website of delen daarvan te framen.

© 2018 A+E Networks Benelux BV