Skip to main content

BELEID VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK

Meest recente update: 20 januari 2021

 

DEZE VOORWAARDEN LEGGEN DE REGELS UIT VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

 

LEES DEZE ZORGVULDIG VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN

 

 

DOELEINDE

Dit Beleid voor Acceptabel Gebruik zet de normen voor content uiteen die van toepassing zijn wanneer u content upload naar onze websites, contact maakt met andere gebruikers van onze website, een link plaatst naar onze website of op willekeurige andere wijze interactie heeft met onze websites.

Zie de onderstaande content headers. Ga naar het relevante gedeelte voor meer informatie over elk onderdeel:

 1. Wie wij zijn en hoe u contact met ons op kunt nemen.
 2. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 3. Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn.
 4. We mogen de voorwaarden van dit beleid wijzigen.
 5. Verboden gebruik.
 6. Interactieve diensten.
 7. Normen voor Content.
 8. Dit beleid overtreden.
 9. Hoe dit contact overgedragen kan worden.
 10. De wetgeving van welk land is van toepassing op geschillen?

 

 1. WIE WIJ ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS OP KUNT NEMEN

Deze website is een website die geëxploiteerd wordt door AETN UK (”We”).  Alle websites die wij exploiteren staan hier vermeld:  blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (beperkt tot personeel), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Wij staan geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03105704 en hebben een geregistreerd kantoor en voornaamste handelsadres op 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londen W6 9YN, het Verenigd Koninkrijk.

Als u contact met ons op wilt nemen kunt u een email sturen naar feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN

Door onze website te gebruiken bevestigt u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid en dat u ermee instemt om deze na te leven.

Als u niet instemt met deze voorwaarden dient u onze website niet te gebruiken.

We raden u aan om een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor verdere raadpleging.

 1. ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN.

De Algemene voorwaarden van deze website kunnen eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van onze website.

 1. WE MOGEN DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID WIJZIGEN

We passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Iedere keer dat u onze website wenst te gebruiken vragen wij u om deze voorwaarden te controleren, om zeker te weten dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst geupdate op 20 januari 2021.

 

 1. VERBODEN GEBRUIK

U mag onze website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden. U mag onze website niet gebruiken:

 • op enige wijze die van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving overtreedt.
 • op enige wijze die onwettig of frauduleus is of die een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
 • met als doel om op enige wijze minderjarigen te schaden of pogen te schaden.
 • om een willekeurig persoon te pesten, te beledigen, te intimideren of te vernederen.
 • om opzettelijk willekeurig materiaal, dat niet in overeenstemming is met de “normen voor content” hieronder, te verzenden, te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken.
 • om ongevraagd of ongewettigd advertentie- of promotiemateriaal of enige andere vorm van vergelijkbaar berichten (spam) te verzenden, of opdracht te geven tot verzending.
 • om opzettelijk data over te brengen of te versturen of willekeurig materiaal te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere computer code bevat, die ontworpen zijn om het functioneren van de software of hardware van een willekeurige computer negatief te beïnvloeden.

U stemt er eveneens mee in:

 • Om geen enkel deel van onze website na te maken, te dupliceren, te kopiëren of te verkopen die op de bepalingen van onze Algemene voorwaarden een inbreuk vormen.
 • Om uzelf, zonder toestemming, geen toegang te verschaffen tot, te interveniëren, te beschadigen of te storen:
 • een willekeurig deel van onze website;
 • willekeurige apparatuur of netwerken waar onze website opgeslagen is;
 • willekeurige software gebruikt voor het aanbieden van onze website; of
 • willekeurige apparatuur of netwerken of software die eigendom is of gebruikt wordt door een willekeurige externe partij.
 1. INTERACTIEVE DIENSTEN

Van tijd tot tijd bieden wij interactieve diensten aan op onze website, inclusief maar niet beperkt tot, chatrooms, prikborden (“Interactieve diensten”).

Wanneer wij een willekeurige interactieve dienst bieden zullen we heldere informatie verstrekken aan u over het soort dienst dat aangeboden wordt, of er moderatoren aanwezig zijn en welk soort toezicht er gehouden wordt (inclusief of dit gedaan wordt door mensen of door machines).

We zullen onze uiterste best doen om mogelijke risico’s voor gebruikers (en in het bijzonder kinderen) door externe partijen in te schatten wanneer zij een willekeurige Interactieve dienst gebruiken die aangeboden wordt op onze website, en we zullen in elk apart geval besluiten of het gepast is om toezicht te gebruiken voor de relevante dienst (inclusief welk soort toezicht) gelet op die specifieke risico’s. Wij zijn echter niet verplicht om willekeurige Interactieve diensten die wij aanbieden op onze website te volgen, te controleren en er toezicht op te houden en we sluiten expliciet elke aansprakelijkheid uit voor schade voortkomend uit het gebruik van een willekeurige Interactieve dienst door een gebruiker die in strijd is met onze Normen voor Content, ongeacht of er toezicht gehouden wordt op de dienst of niet.

Het gebruik van ongeacht welke van onze Interactieve diensten door een minderjarige is onderhavig aan de toestemming door hun ouder of voogd. We adviseren ouders, die toestaan dat hun kinderen een Interactieve dienst gebruiken, om het belang in te zien van praten met hun kinderen over hun veiligheid online, aangezien toezicht niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een willekeurige Interactieve dienst gebruiken moeten bewust gemaakt worden van de potentiële risico’s die daarmee gepaard gaan.

In de gevallen waarin wij toezicht houden op een Interactieve dienst, bieden wij normaliter een manier om in contact te treden met de moderator van die dienst, indien u zorgen heeft of er zich problemen voordoen.

 1. NORMEN VOOR CONTENT

Deze Normen voor Content zijn van toepassing op willekeurig welk en al het materiaal dat u bijdraagt aan onze website (Bijdrage) en op alle Interactieve diensten die daarmee geassocieerd zijn.

De Normen voor Content dienen nageleefd te worden zowel in geest als stipt. De normen zijn van toepassing op elk deel van een willekeurige Bijdrage evenals het geheel.

AETN UK zal, naar eigen goeddunken, bepalen of een Bijdrage de Normen voor Content overtreden.

Een Bijdrage dient:

 • Accuraat te zijn (in het geval er feiten geponeerd worden).
 • Oprecht te zijn (in het geval er meningen worden gedeeld).
 • De wetgeving die van toepassing is in Engeland en Wales na te leven, evenals een willekeurig ander land waarvandaan het gepubliceerd wordt.

Een Bijdrage mag niet:

 • Lasterlijk zijn naar een willekeurig persoon toe.  
 • Grof, beledigend, haatdragend of opruiend zijn.
 • Pesten, beledigen, intimideren of vernederen.
 • Seksueel expliciet materiaal adverteren.
 • Materiaal bevatten dat seksueel misbruik van minderjarigen toont.
 • Geweld bevorderen.
 • Discriminatie gebaseerd op ras, gender, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
 • Inbreuk maken op auteursrechten, gegevensbescherming, handelsmerkenrecht of de rechten van een willekeurig persoon .
 • Waarschijnlijk een willekeurig persoon misleiden.
 • Inbreuk maken op een wettelijke plicht ten overstaan van een externe partij, zoals een contractuele plicht of een vertrouwensplicht.
 • Illegale content of activiteiten bevorderen.
 • De rechtbank minachten.
 • Een dreigen vorming voor, misbruiken maken van of inbreuk maken op iemands privacy, of ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken.
 • Waarschijnlijk een willekeurig iemand kunnen verontrusten, van streek maken, generen, alarmeren of ergeren.
 • Zich voordoen als een ander of een verkeerde voorstelling van zaken geven m.b.t. uw identiteit of affiliatie met een ander.
 • De indruk wekken dat de bijdrage voortkomt uit AETN UK, indien dit niet het geval is.
 • Pleiten voor, promoten, een andere partij ertoe aanzetten om over te gaan tot of te assisteren bij een onwettige of criminele handeling zoals (uitsluitend bedoeld als voorbeeld) schendingen van het auteursrecht of het misbruik van een computer.
 • Een stelling bevatten waarvan u weet of denkt, of redelijk grond heeft te geloven, dat burgers die de stelling gepubliceerd zien of kunnen zien, deze mogelijk zullen verstaan als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing voor het uitvoeren van het voorbereiden van of het aanzetten tot terroristische daden.
 • Advertenties bevatten of diensten of website links naar andere websites promoten.
 1. DIT BELEID OVERTREDEN

Wanneer wij van mening zijn dat dit Beleid voor Acceptabel gebruik is overtreden, kunnen wij gepaste actie ondernemen.

 

 

De weigering om dit Beleid voor Acceptabel gebruik na te leven staat gelijk aan een inbreuk op de Algemene voorwaarden van de Website, op basis waarvan u toestemming heeft om onze website te gebruiken en dit kan leiden tot het nemen van enkele of alle van de onderstaande acties:

 • het onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van uw recht om onze website te gebruiken.
 • het onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken verwijderen van een willekeurige Bijdrage die door u is geüpload naar onze website.
 • een waarschuwing aan u doen uit laten gaan.
 • juridische actie tegen u ten bate van een schadeloosstelling met betrekking tot alle kosten op grond van aansprakelijkheid (inclusief, maar niet beperkt tot, alle administratieve en juridische kosten), voortkomend uit de inbreuk,
 • verdere juridische actie tegen u.
 • het openbaren van dergelijke informatie aan de wettelijke autoriteiten tot zover wij redelijkerwijs van mening zijn dat nodig is of in zoverre dat wettelijk vereist is.

We sluiten onze aansprakelijkheid uit met betrekking tot alle acties die wij kunnen ondernemen als reacties op overtredingen van dit Beleid voor Acceptabel Gebruik. De acties die wij ondernemen zijn niet beperkt tot degenen die hierboven zijn beschreven en we kunnen willekeurige andere acties ondernemen die wij redelijkerwijs geschikt achten.

 1. HOE DIT CONTRACT OVERGEDRAGEN KAN WORDEN

We kunnen onze rechten en verplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden overdragen aan een willekeurige externe partij, op voorwaarde dat dit geen negatief effect heeft op uw rechten op grond van deze voorwaarden.

 1. DE WETGEVING VAN WELK LAND IS VAN TOEPASSING OP GESCHILLEN?

Denk erom dat, indien u een consument bent, de voorwaarden van dit Beleid, het onderwerp en het opstellen ervan vallen onder het Engelse recht. U en wij stemmen ermee in dat de Engelse rechtbanken exclusief jurisdictie hebben.

Indien u een bedrijf bent vallen de voorwaarden van dit Beleid, het onderwerp en het opstellen ervan (plus mogelijke non-contractuele geschillen of claims) onder het Engelse recht. Wij stemmen beiden ermee in dat de Engelse rechtbanken exclusief jurisdictie hebben